Condicions de compra

 1.- Condicions Generals de compra i la seva acceptació:

El domini www.edicionstremendes.com pertany a Deliris Varis (des d’ara Edicions Tremendes) amb domicili social al
amb CIF: E55278501, domicili a Plaça Assumpció 15, 17005 de Girona i correu electrònic info@edicionstremendes.com.

Les presents condicions generals de contractació regularan expressament les relacions comercials que sorgeixin entre la botiga online d’Edicions Tremendes i els usuaris o clients que contractin els productes oferts a través del seu domini www.edicionstremendes.com.

Edicions Tremendes considera que havent realitzat una comanda, el comprador haurà acceptat sense reserves les condicions generals de contractació que tot seguit es recullen així com qualssevol altres de caràcter particular o específic que es puguin establir de cara a l’adquisició de determinats productes de la botiga online i que seran degudament indicats en pantalla durant la navegació.

Les mateixes han estat elaborades de conformitat amb la normativa vigent en la matèria.

Aquestes condicions generals de contractació han de complementar-se amb l’Avís Legal, Condicions Generals d’ús i la política de privacitat fixades a la pàgina web www.edicionstremendes.com, així com per qualsevol altra condicions particulars o específiques de contractació que poguessin establir-se en cada cas.

Edicions Tremendes podrà en tot moment i sense previ avís, modificar les presents condicions generals de contractació així com les condicions particulars que, si s’escau s’incloguin, mitjançant la publicació d’aquestes modificacions en la pròpia web
www.edicionstremendes.com per tal que puguin ser conegudes i novament acceptades pels usuaris.

El Client reconeix que l’acceptació de les presents Condicions implicarà l’aplicació d’aquestes a la comanda a què es refereixen, així com a tot comanda posterior, amb excepció d’aquells casos en què noves condicions siguin posades en el seu coneixement per Edicions Tremendes. El fet que Edicions Tremendes no recorri en un moment donat a qualsevol de les presents condicions no pot ser interpretat ni equivaldrà a renunciar a recórrer a elles en el futur o en el passat.

2.- Informació prèvia a la contractació

Les compres a la pàgina www.edicionstremendes.com es regeixen per les condicions generals aplicables en la data de la comanda.

La informació que figura en la descripció dels productes no vincula Edicions Tremendes fins a la confirmació de l’acceptació de la comanda.

Un cop efectuada la compra l’usuari visualitzarà la confirmació de la seva comanda per mitjà d’un suport durador com a confirmació de la contractació efectuada.

La confirmació de comanda i el comprovant de compra (impressió que fa l’usuari) no tindran validesa com a factura.

3.- Registre d’usuari

La formalització de qualsevol relació comercial amb la botiga online mitjançant www.edicionstremendes.com no requereix el previ registre del client o usuari.

El client podrà registrar-se o no omplint els camps ubicats els formularis de recollida de dades habilitats a l’efecte.

4.- Formalització de la compravenda

4.1.- Productes oferts.

Edicions Tremendes mostrarà en cada moment els productes a la venda juntament amb les seves característiques pròpies i el seu preu.


Edicions Tremendes es reserva el dret a decidir en cada moment, els productes que s’ofereixen als usuaris o clients a través de la botiga online.

Les ofertes presentades per Edicions Tremendes són vàlides dins del límit de les existències disponibles.
Edicions Tremendes es reserva el dret de modificar l’assortiment de productes en funció de les dificultats imposades pels seus proveïdors.

Edicions Tremendes podrà en qualsevol moment afegir nous productes als inclosos en el mateix els quals es regiran pel que disposen les Condicions Generals en vigor en aquell moment. Així mateix Edicions Tremendes es reserva el dret a deixar de facilitar l’accés, en qualsevol moment i sense previ avís, a qualsevol dels productes oferts a la botiga online.

4.2.- Indicació de preus:

Els productes oferts a la botiga online, juntament amb les seves característiques i preus apareixeran en pantalla. Així mateix apareixeran en pantalla les despeses d’enviament al domicili de l’Usuari.

Els preus publicats a la botiga online són en Euros (€) i són vigents excepte error tipogràfic.

Tots els preus porten inclòs el IMPOST SOBRE EL VALOR AFEGIT (IVA) i qualsevol altre impost que fos d’aplicació, aplicable en el dia de la comanda. Qualsevol canvi de taxa d’IVA serà aplicat automàticament als preus dels productes en venda a la botiga online .

Les ofertes sobre productes de venda a la botiga online es mostraran a l’apartat “Ofertes” o s’indicarà a la fitxa del producte i, si no s’indica el contrari, seran vàlides mentre es mostrin en pantalla.

La compra s’entendrà efectuada en el domicili de Edicions Tremendes.

Abans d’ordenar el pagament al Client podrà conèixer el detall dels imports i les despeses d’enviament.

La comanda no es fa efectiva fins que el Client no premi “D’acord”, “Comanda amb obligació de pagament”, a la pantalla de confirmació de la comanda.

Durant el procés de selecció del producte o productes i de compra el Client podrà en qualsevol moment anul·lar els passos ja realitzats i abandonar el procés.

Un cop efectuat el pagament dins de les 24 hores següents el Client rebrà un missatge de conformitat detallant els imports abonats i les dades registrades.

4.3.- Disponibilitat.

Encara Edicions Tremendes procura tenir sempre disponibles els productes que publicita a la seva pàgina web, excepcionalment es pot donar el cas de no disposar del producte sol·licitat pel client.

En aquest cas Edicions Tremendes es compromet a enviar al Client un correu electrònic en un termini raonable (a partir de la data en la qual va realitzar la comanda) per comunicar-li el termini en què podrà enviar-li el producte seleccionat.

En cas d’impossibilitat de proporcionar-li el producte, Edicions Tremendes podrà proposar al Client l’enviament d’un article de qualitat i preu equivalent. El Client podrà rebutjar aquesta alternativa, el que obligarà Edicions Tremendes al reemborsament immediat dels imports abonats pel client.

4.4.- Enviament del producte.

Edicions Tremendes lliura els seus productes a través de Correus o d’empresa de missatgeria.

Les despeses d’enviament dels objectes comprats, seran abonats pel comprador. Les despeses d’enviament urgent seran també per compte del comprador.

4.5.- Seguiment de la comanda.

El client podrà conèixer en cada moment l’estat de la seva comanda.

Per a això, Edicions Tremendes posa a la seva disposició el correu electrònic info@edicionstremendes.com.

4.6.- Terminis de lliurament.

El termini de lliurament màxim d’una comanda serà de 30 dies naturals. El còmput s’iniciarà el dia següent de la confirmació del pagament.

S’informarà puntualment al client en cas de produir-se una demora, per circumstàncies excepcionals, en el lliurament de la peça o peces.

La demora en el lliurament del producte no implicarà cap indemnització. En cas de no trobar-se disponible el bé en el termini previst, el client serà informat d’aquesta falta de disponibilitat i li seran retornades les sumes abonades.

4.7.- Horaris de lliurament de les comandes.

Els productes adquirits es lliuraran a la persona i a l’adreça indicada a la comanda. La normativa municipal sobre tràfic rodat en els Nuclis antics d’algunes poblacions d’Espanya pot limitar el trànsit de vehicles en horaris específics.

Els dissabtes, diumenges i festius no hi haurà ni sortida ni lliurament de comandes.

4.8.- Lliurament de la comanda.

Edicions Tremendes s’obliga a lliurar la peça o peces comprades pel client en el domicili del comprador assenyalat a aquest efecte en el formulari de comanda (no es lliuraran productes en apartats de correus, ni locutoris, ni en llocs públics),

En el cas que el client no pogués estar present en el moment del lliurament, la comanda serà lliurat a qualsevol altra persona que es trobi en el domicili indicat i que sigui major de 18 (divuit) anys. Edicions Tremendes entén que el client que ha realitzat la comanda autoritza a la persona que en aquest moment està a la llar a recollir la comanda en el seu nom. Per tant, queda sota l’exclusiva responsabilitat del client autoritzar a un tercer per a la recepció i acceptació de la compra al domicili de lliurament.

El lliurament es considera efectuat des que es posa el producte a disposició del Client per part del transportista i el destinatari signa la recepció del lliurament. Correspon al destinatari verificar els productes a la recepció dels mateixos i exposar totes les excepcions i reclamacions que consideri oportunes.

Si el producte arribés en mal estat per causa del transport, el client haurà d’indicar en albarà del transportista i comunicar, dins de les 24 hores de la seva recepció, al nostre Servei d’Atenció al Client info@edicionstremendes.com, per fer la reclamació. Després d’aquest termini
Edicions Tremendes no es responsabilitzarà de cap reclamació per aquest motiu.

El repartidor farà entrega d’un albarà / tiquet de compra / factura que haurà de ser signat pel comprador.

Els ports seran per compte del Client excepte en el cas que el producte fos defectuós. En aquest últim cas, si el Client informés a
Edicions Tremendes del defecte del producte dins dels primers 8 dies des de la data de recepció, Edicions Tremendes assumirà les despeses de transport.

5.- Pagament de la compravenda.

El pagament del preu dels béns comprats i de les despeses d’enviament, els quals apareixeran en pantalla, es podrà realitzar tant mitjançant i de conformitat amb els mitjans de pagament que en cada moment s’assenyalin en pantalla.

En cas d’haver facturat càrrecs que no haguessin correspost, l’Usuari haurà de comunicar-ho a
Edicions Tremendes a través de l’adreça de correu info@edicionstremendes.com per resoldre aquesta qüestió.

Edicions Tremendes no procedirà a enviar la peça o peces adquirides fins a rebre confirmació que el Client ha efectuat el pagament.

5.1 Pagament segur

En formular la comanda, el client pot triar lliurement abonar les compres que realitzi a Edicions Tremendes mitjançant: Targetes crèdit (Visa o Mastercard) o transferència bancària.

Edicions Tremendes compta amb les màximes mesures de seguretat comercialment disponibles en el sector.

5.1.a Targeta de crèdit Visa o Mastercard

El servidor de pagament de Edicions Tremendes està sota el servidor segur (SSL) de Arquia. Totes les dades que indiqui durant el procés de pagament, incloses les dades de la targeta de crèdit Visa o Mastercard, arribaran al nostre servidor xifrats.

Per procedir al pagament amb targeta de crèdit, l’Usuari haurà de seguir les instruccions que apareguin en pantalla, proporcionant la següent informació:

-Nombre de targeta.

-Data de caducitat.

-Codi CVV2 o CVC2 de la targeta

Edicions Tremendes manifesta que, en cap cas emmagatzema cap manera les dades proporcionades pels Usuaris a través de la passarel·la de pagament, i que únicament es conserven mentre s’efectua la compra, es realitza el pagament i fins transcorregut el període de desistiment.

Edicions Tremendes es reserva el dret a sol·licitar de qualsevol Usuari dela botiga online que hagi fet una compra, que justifiqui el pagament de la mateixa i / o que s’identifiqui mitjançant l’aportació per mitjà telemàtic (fax, e-mail o similar ) d’un document que l’identifiqui com a comprador i que pugui incloure el domicili de lliurament (DNI, passaport, targeta de resident, certificat d’empadronament, etc.).

Per defecte, les factures s’enviaran a l’adreça electrònica indicada pel client en l’hora de la seva alta a Edicions Tremendes .

5.1.b Transferència bancària

El pagament off-line mitjançant transferència bancària s’ha de fer a nom de Edicions Tremendes en el compte de Arquia que se li facilitarà per correu electrònic.

A la transferència serà imprescindible indicar el número de comanda.

6.- Dret de Desistiment.

El Client disposarà d’un termini de 14 dies naturals per a desistir del contracte sense que hagi de indicar els motius. El termini de 14 dies naturals es calcularà a partir del dia de recepció del producte.

Abans d’exercir el dret de desistiment Edicions Tremendes podrà atendre per analitzar els motius i proposar-li solucions que puguin satisfer l’interès del Client.

En tot cas, s’entendrà que el comprador ha conegut el dret de desistiment des de l’entrada al web www.ediconstremendes.com, que exigeix ​​la lectura i acceptació de les presents Condicions Generals, i en tot cas des del moment en què s’efectuï la comanda.

Només podran exercir el dret de desistiment dels Consumidors i usuaris, és a dir, persones físiques, no professionals.

6.1 Informació al consumidor i usuari sobre l’exercici del dret de desistiment

Té vostè dret a desistir del present contracte en un termini de 14 dies naturals sense necessitat de justificació.

El termini de desistiment expirarà als 14 dies naturals del dia:

Que vostè o un tercer per vostè indicat, diferent del transportista, va adquirir la possessió material dels béns (en cas d’un contracte de venda)
Que vostè o un tercer per vostè indicat, diferent del transportista, va adquirir la possessió material de l’últim d’aquests béns (en cas d’un contracte de lliurament de múltiples béns encarregats pel consumidor i usuari en la mateixa comanda i lliurats per separat)
Que vostè o un tercer per vostè indicat, diferent del transportista, va adquirir la possessió material de l’últim component o peça (en cas de lliurament d’un bé compost per múltiples components o peces)
Que vostè o un tercer per vostè indicat, diferent del transportista, va adquirir la possessió material del primer d’aquests béns. (En cas d’un contracte per al lliurament periòdica de béns durant un termini determinat)
De la celebració del contracte de serveis
Per exercir el dret de desistiment, haurà vostè notificar la seva decisió de desistir del contracte a través d’una declaració inequívoca: carta enviada per correu postal a Edicions Tremendes, domicili a Plaça Assumpció 15, 17005 de Girona o bé per correu electrònic info@edicionstremendes.com.

Podrà utilitzar el model de formulari de desistiment que figura a continuació, encara que el seu ús no és obligatori. Té vostè així mateix l’opció d’emplenar i enviar electrònicament el model de formulari de desistiment o qualsevol altra declaració inequívoca a través del nostre lloc web www.edicionstremendes.com. Si recorre a aquesta opció, li comunicarem sense demora en un suport durador (per exemple, per correu electrònic) la recepció de l’esmentat desistiment.

Per complir el termini de desistiment, només cal que la comunicació relativa a l’exercici de la seva banda d’aquest dret sigui tramesa abans que venci el termini corresponent.

6.2 Conseqüències del desistiment:

En cas de desistiment per part seva, li retornarem tots els pagaments rebuts de vostè, incloses les despeses de lliurament (amb l’excepció de les despeses addicionals resultants de l’elecció per la seva part d’una modalitat de lliurament diferent de la modalitat menys costosa de lliurament ordinària que oferim) sense cap demora indeguda i, en tot cas, com a molt tard 14 dies naturals a partir de la data en què se’ns informe de la seva decisió de desistir del present contracte. Procedirem a efectuar el reemborsament utilitzant el mateix mitjà de pagament emprat per vostè per a la transacció inicial, llevat que hi hagi disposat expressament el contrari; en tot cas, no incorrerà en cap despesa com a conseqüència del reemborsament.
Edicions Tremendes pot retenir el reemborsament fins a haver rebut les peces, o fins que vostè hagi presentat una prova de la devolució dels mateixos, segons quina condició es compleixi primer.

6.3 Model de formulari de desistiment

(Només ha d’emplenar i enviar el present formulari si desitja desistir del contracte)

A l’atenció d’ Edicions Tremendes, amb domicili social al
amb CIF: E55278501, domicili a Plaça Assumpció 15, 17005 de Girona i correu electrònic info@edicionstremendes.com.

Per la present li comunico / comuniquem (*) que desisteixo de la meva / desistim del nostre contracte de venda del següent bé / prestació del servei següent

– Comanda / rebut:

– Nom del consumidor i usuari o dels consumidors i usuaris:

– Domicili del consumidor i usuari o dels consumidors i usuaris:

– Data:

Signatura del consumidor i usuari o dels consumidors i usuaris (només si el present formulari es presenta en paper)

7.- Polítiques de devolucions i anul • lacions.

7.1.- Devolució de mercaderia en període de garantia:

En cas de particulars, en compliment amb la Llei de Garanties, en cas de peça defectuosa, previ enviament del producte per compte i càrrec del client, Ediciosn Tremendes reemplaçarà la peça per una nova de similars característiques, en un termini no superior 30 dies . La devolució serà a càrrec del client.

7.2.- Anul·lació de comanda:

Si l’anul·lació de la comanda arriba abans de la sortida de la mercaderia, el client no tindrà cap despesa. En el cas d’una anul·lació després de la sortida de la comanda, el client tindrà al seu càrrec les despeses d’enviament així com les despeses de devolució d’aquest mateix comanda.

8.- Protecció de dades de caràcter personal.

Durant el procés de compra a través del web edicionstremendes.com, Edicions Tremendes o qualsevol altre domini o subdomini vinculat a aquesta, i de titularitat de
Edicions Tremendes sol·licita al Client certes dades de caràcter personal.

Edicions Tremendes utilitzarà les dades de caràcter personal subministrades per l’Usuari de manera interna per a la gestió de les comandes.

El Client autoritza el tractament automatitzat de les dades personals subministrades, necessàries per a la compra pactada.

Així mateix, autoritza a realitzar amb les seves dades estudis de mercat, elaborar perfils de compra amb l’objecte d’aplicar avantatges, descomptes i ofertes addicionals relacionades amb la seva condició de client, derivades o no de l’anàlisi dels seus hàbits de compra.

La informació personal recollida dels clients és emmagatzemada en una base de dades (fitxer) propietat de
Edicions Tremendes. El fitxer assumeix les mesures d’índole tècnica, organitzativa i de seguretat que garanteixen la confidencialitat i integritat de la informació d’acord amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, i altra legislació aplicable.

Qualsevol Usuari registrat pot en qualsevol moment els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició en relació a les seves dades de caràcter personal subministrades a la web www.edicionstremendes.com. mitjançant comunicació escrita dirigida a
Edicions Tremendes , al correu electrònic a l’adreça: info@edicionstremendes.com.

9.- Legislació aplicable. Submissió a fur

Les presents condicions generals de contractació, la relació existent entre Edicions Tremendes i l’usuari respecte de les mateixes així com totes les qüestions que puguin derivar de l’accés i / o ús del mateix s’entendran regulades i interpretades de conformitat amb la legislació espanyola, sotmetent-se expressament les parts a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals de l’Estat espanyol.

En el cas que l’usuari tingui el seu domicili fora d’Espanya, Edicions Tremendes i l’usuari se sotmeten, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur, als jutjats i tribunals competents al Regne d’Espanya.